Metoder

Den professionelle relation, medarbejderne i alle delelementer af hverdagen indgår med de unge i, funderes på kerneværdierne professionalisme, ordentlighed og lydhørhed.

Professionalisme

Professionalismen betyder, at alt personale på alle måder er engageret i at gøre en positiv forskel for de unge, forstå den enkelte, og bringe sin viden i spil på den baggrund. Personalet søger derfor kontinuerligt den gode kontakt til de unge, og er fysisk til stede og deltagende i aktiviteter sammen med dem. Af samme grund er personalefaciliteter adskilt fra ungeområderne, således at personaleområder kun anvendes, når det er nødvendigt. Det er i den direkte kontakt med de unge, at det er muligt at gøre en positiv forskel, og understøtte motivation og individuel udvikling mod nye handlemønstre, i henhold til institutionens værdier.

 

Ordentlighed

Ordentligheden betyder netop, at vi er dedikerede til den mellemmenneskelige opmærksomhed, som fordres, når vi tager det ansvar på os, som ligger i at gøre en positiv forskel for nogle af de mest marginaliserede unge i samfundet. Vi må vise i praksis, at vi har en reel og engageret interesse for dem.

 

Lydhørhed

Lydhørheden betyder i sammenhæng hermed, at vi til hver en tid forsøger at forstå, hvad den unge forstår, således at vi i vores socialpædagogiske praksis tager udgangspunkt i forlængelse af den unges egen forståelse af sig selv og sine handlinger.

Denne tilgang i den professionelle relation betyder eksempelvis:

  • Der søges altid en konstruktiv og positiv kontakt til de unge, baseret på menneskeligt og fagligt nærvær, fysisk og psykisk tilstedeværelse, og interesseret opmærksomhed.
  • Etik er til hver en tid i højsædet, med fokus på retssikkerhed, ligeværdighed og respekt for kultur, baggrund etc.
  • Det pædagogiske personale optræder troværdigt og tryghedsskabende. Der er sammenhæng mellem hvad man siger, og hvad man gør, hvilket også betyder, at personalet tager ansvar for situationen, også hvis noget er ved at køre af sporet.
  • Det undgås, via professionalisme, ordentlighed og lydhørhed, i videst muligt omfang at indgå i magtanvendelse. Når det ikke er muligt at forebygge magtsituationer, håndteres disse tydeligt, men med mindst muligt indgribende midler, og med parathed til at fortsætte den positive kontakt, så snart det er muligt.
  • En løbende faglig og tværfaglig teoriudvikling og –udforskning internaliseres på institutionen. Der er forpligtelse til at deltage i supervision og anden udviklingsfremmende virksomhed.

Om det pædagogiske grundlag

Det pædagogiske grundlag skal betragtes dynamisk, det vil sige, at det til hver en tid skal være genstand for refleksion, og dermed også eventuel justering. Dette i forlængelse af at det hviler på ambitionen om Den Sikrede Institution KOMPASSET som et tilbud i særklasse, og altså kendetegnet ved en dynamisk faglighed.

I lighed med at det pædagogiske grundlag hviler på de præmisser, der opstilles i værdigrundlaget, som er mere tidløst, operationaliseres også det pædagogiske grundlag i mere klare konkreter i form af døgnplaner, vejledninger, instrukser med videre.