Retlige anbringelser

Den helt overvejende del af unge, der anbringes i de sikrede døgninstitutioner, er unge, der har ophold i varetægtssurrogat eller som led i en ungdomssanktion.

Det betyder, at Den Sikrede Institution KOMPASSET modtager kriminelt svært belastede unge.

Retlige anbringelser omfatter domme truffet af retten:

  • Varetægtssurrogat: Barnets lov § 62 stk. 2 nr. 1
  • Ungdomssanktion: Barnets lov § 62 stk. 2 nr. 3 

 

Alternativ afsoning

Alternativ afsoning bl.a. efter straffuldbyrdelseslovens § 78: Barnets lov § 62 stk. 2 nr. 2, er et alternativ til afsoning i Kriminalforsorgens regi. Godkendelse til alternativ afsoning sker i et nært samarbejde mellem Kriminalforsorg, anbringende kommune og Kompasset da snitfladerne lovmæssigt omfatter Straffuldbyrdelsesloven, Barnets lov og Lov om Voksenansvar

Det kræver faglig vurdering om egnethed og kommunalt betalingstilsagn. Unge anbragt efter regler om alternativ afsoning modtager grundlæggende samme tilbud som øvrige beboere, hvilket vil sige en fagligt specialiseret socialpædagogisk udredning og behandling.

For alle henvisninger til lovgrundlag og §§ henvises til www.retsinformation.dk