Visitation og anbringelsesgrundlag

Den Sikrede Institution KOMPASSET er en sikret døgninstitution for børn og ungemellem 12 og 17 år, som ofte har meget alvorlige sociale, personlige og eventuelt psykiatriske problemstillinger.
Institutionen er normeret til 10 døgnpladser, der drives i henhold til den sociale lovgivning og varetager socialpædagogiske opgaver over for unge, der enten har begået kriminelle handlinger, eller hvor det på grund af den unges farlighed, eller vanskeligheder med at fastholde den unge, er absolut påkrævet, at den unge får ophold i en sikret institution.

Der er som udgangspunkt fastsat en aldersgrænse på 15 år for anbringelse af unge på en sikret institution, men der kan dispenseres for alderskravet for unge ned til 12 år.

Den unge kan anbringes på KOMPASSET i varetægtssurrogat eller som led i en ungdomssanktion dvs. på en retlig plads.

Barnet / den unge kan anbringes på KOMPASSET på en sociale plads. Kommuner kan under helt særlige omstændigheder anbringe et barn/en ung af sociale årsager enten på grund af farlighed, eller på grund af behov for pædagogisk observation med henblik på udredning, eventuelt kombineret med et længerevarende behandlingsforløb. Den unge kan også anbringes på en sociale plads på baggrund af en afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Endelig kan politiet, under særlige omstændigheder, vælge at anbringe udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark på en sikret institution.

Børn og unge mellem 12 og 17 år kan af handlekommune anbringes på Kompasset, når lovhjemlens anbringelseskriterier er opfyldt.
Bemærk at alle anbringelser for børn/unge under 18 år udføres af kommunal myndighed også retlige anbringelser jf. Barnets lov.

I alt findes der otte sikrede institutioner i Danmark. De sikrede institutioner er forpligtede til at samarbejde, så der bl.a. andet ved pladsmangel kan henvises til en anden sikret institution, der har ledig kapacitet.