Om Den Sikrede Institution Kompasset

Den Sikrede Institution KOMPASSET er en sikret døgninstitution for børn og unge, der åbner 1. september 2012. Institutionen er normeret til otte døgnpladser, der drives i henhold til den sociale lovgivning og varetager socialpædagogiske opgaver over for unge, der enten har begået kriminelle handlinger, eller hvor det på grund af den unges farlighed, eller vanskeligheder med at fastholde den unge, er absolut påkrævet, at den unge får ophold i en sikret institution.

Der er som udgangspunkt fastsat en aldersgrænse på 15 år for anbringelse af unge på en sikret institution, men der kan dispenseres for alderskravet for unge ned til 12 år.

Den helt overvejende del af unge, der anbringes i de sikrede døgninstitutioner, er unge, der har ophold i varetægtssurrogat eller som led i en ungdomssanktion. Det betyder, at Den Sikrede Institution Kompasset modtager kriminelt svært belastede unge.

Der er desuden mulighed for at anvende den sikrede institution til sociale pladser. Kommunerne kan således, under helt særlige omstændigheder, anbringe et barn/en ung af sociale årsager. Det vil sige enten på grund af farlighed, eller på grund af behov for pædagogisk observation med henblik på udredning, eventuelt kombineret med et længerevarende behandlingsforløb.

Endelig kan politiet, under særlige omstændigheder, vælge at anbringe udlændinge under 15 år uden lovligt ophold i Danmark på sikret institution.

Institutionens målgruppe af børn og unge har ofte meget alvorlige sociale, personlige og eventuelt psykiatriske problemstillinger. Det betyder, at socialpædagogisk og tværfaglig udredning og behandling på et højt fagligt niveau er en grundsten på Den Sikrede Institution Kompasset, som vil kendetegnes ved at være et tilbud i faglig særklasse.

Formålet hermed er, at den enkelte unge, efter endt ophold på institutionen, har et optimalt grundlag for at fortsætte en positiv personlig og social udvikling, frem for at fortsætte i eksempelvis en kriminel løbebane. At den unge altså får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse på hensigtsmæssig vis.

Ligeledes er det institutionens mål, at den unges opholdskommune tilbydes et udredningsmateriale af så høj faglig kvalitet, at myndighed oplever at få et optimalt udgangspunkt for visitering til eventuelle videre behandlings- eller støttetilbud efter endt ophold på den sikrede institution.

Der er på de sikrede institutioner afsat midler til psykiatrisk screening, med henblik på at udrede om der er behov for yderligere psykiatrisk udredning.

I alt findes der otte sikrede institutioner i Danmark. De sikrede institutioner er forpligtede til at samarbejde, således at der blandt andet ved pladsmangel m.v. kan henvises til en anden sikret institution, der har ledig kapacitet.

Den Sikrede Institution Kompasset

Tlf.:

97 64 79 50