Organisation og personale

Kompassets ledelse udgøres af tilbudsleder og 3 afdelingsledere.

Sidstnævnte er delvist i praksis, således at afdelingslederne tilsammen udgør en normering på 1½ afdelingslederstilling.  Tilbudslederen er overordnet ansvarlig for alle elementer af tilbuddet. Afdelingslederne er ansvarlige for den daglige nære ledelse af de enkelte dele af tilbuddet, og har der ud over en række tværgående opgaver. Den samlede ledelse foregår i dagligdagen i tæt samarbejde tilbudsleder og afdelingsledere imellem, og i overensstemmelse med institutionens værdier og pædagogiske grundlag.

Indsatsen på KOMPASSET koordineres i et tværfagligt forum, der ud over ledelsen rummer psykolog og socialrådgiver, koordinerer i hverdagen tæt, hvorved det sikres, at der er sammenhæng i alle elementer af tilbuddet.

 

Psykolog

Kompassets psykolog varetager screening af de unge, med henblik på at afdække behov for videre psykiatrisk udredning, og er ligeledes ansvarlig for at tilrettelægge psykoedukation/undervisningsforløb på højt specialiseret niveau for de unge, som fokuserer på afdækning af den enkeltes vanskeligheder og indlæring af nye handlemønstre, eksempelvis i forhold til følelseshåndtering og aggression. Ligeledes kan psykologen tilkøbes til yderligere psykologiske undersøgelser. Også i relation til skabelsen af et godt arbejdsmiljø har psykolog, i tæt samarbejde med ledelsen, en væsentlig funktion i skabelsen af attraktive arbejdspladser og en dynamisk faglighed, idet denne varetager supervision, kriseberedskab og undervisningsforløb for personalet.

 

Socialrådgiver

Kompassets socialrådgiver er af markant betydning for koordineringen til myndighed, og fungerer som garant for kvaliteten af samarbejdet. Dette gælder for såvel af daglige praktiske spørgsmål i forhold til den unge, som i forbindelse med udveksling af oplysninger i forbindelse med udredning og arbejdet med handleplan, individuelle planer m.v.

 

Øvrige medarbejdere

Der ud over rummer institutionen ca. 30 medarbejdere, primært pædagogisk uddannet personale i bohusene, og lærere og håndværksuddannede i undervisningstilbuddet. Disse er de absolutte nøglepersoner i udførelsen af den socialpædagogiske og undervisningsmæssige indsats, funderet i værdigrundlaget og det pædagogiske grundlag. Kontaktpædagogerne/-(fag-)lærerne har en særligt funktion som bærere af den røde tråd i den enkelte unges individuelle plan og skriftliggørelsen af det relevante.

 

Seksualvejledning

 

På KOMPASSET er seksualvejledning er en fast del af ydelsen, og der laves en individuel vurdering af, om der er et barn eller en ung, som har behov for målrettet seksualvejledning. Pt. er der ikke ansat en uddannet seksualvejleder på KOMPASSET, hvorfor der i stedet er indgået aftale med ekstern seksualvejleder (tidligere ansat på KOMPASSET) omkring faglig sparring, oplæg og oplæring af nye ressourcepersoner. Derudover er der indgået aftale om at uddanne en fast medarbejder til seksualvejleder, når vedkommende er tilbage fra barsel.  

Læs mere om Region Nordjyllands personalepolitikker.