Klagemuligheder

Klager over forholdene på Den Sikrede Institution Kompasset eller medarbejdernes arbejde og adfærd kan ske til Regionsrådet.

Der er ingen formkrav til en klage, hvilket vil sige, at der ikke stilles krav om skriftlig indgivelse af klage.

Klagen kan indgives til direkte til Den Sikrede Institution Kompasset eller til Specialsektoren.

Klager over overtrædelse af reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen indbringes for kommunalbestyrelsen i barnets / den unges opholdskommune.

Klager over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen kan inden 4 uger efter afgørelsen indbringes for Ankestyrelsen. Klagen indgives til den kommunalbestyrelse, der har truffet afgørelsen, med henblik på genvurdering.

 

Læs mere om klageadgang

Læs mere om klageadgange samt om muligheden for at klage over undervisningstilbuddet på Region Nordjyllands hjemmeside:

Klageadgange på Specialsektorens område